Hình thành và phát triển
Thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-BNV, ngày 27/10/2010 V/v cho phép thành lập Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam của Bộ Nội Vụ, Đại hội Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam nhiệm kỳ I (2010 – 2015) được tổ chức vào ngày 26 – 27/11/2010, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.